Tuesday, September 15, 2009

财主摩诃男的故事 ~ 他穷得只剩下钱、财
最近满身都铜臭味,今天又要转摘杂阿含经里所记载的一位财主的故事了。。。

话说好久好久以前,在古印度时代,有一天佛陀来到了乔萨罗国,住在舍卫城郊外祇樹給孤獨園。

当时舍卫城有一位名为摩訶男的大财主刚去世,膝下无子孙、无親屬可继承他的财产;所以就由乔萨罗国国王波斯匿王去处理接收它。

波斯匿王处理完公事后,就到佛陀住处见佛陀。佛陀见到波斯匿王身体疲劳、身蒙尘土,关怀问候国王。波斯匿王就向佛陀讲述接收摩诃男财产以及摩诃男的一些身平事故。

财主摩诃男遗留錢財甚多。百千巨億金錢寶物。不过,财主在世时,竟然是吃酸坏了的饭粥、穿的都是粗麻衣。平时不曾听说他会布施供养沙门、婆罗门,也没有帮助过贫穷、急难的人。

经典也记载着佛陀的开示。佛陀告诉波斯匿王说:「 像财主摩诃男这样的人,并没有堂堂正正的过生活。无论他多么的富有,充其量也与穷人无异。有庞大的财富而自己不会用,不会供给家人使用,没有用来体恤仆役、结交朋友。过去也未曾协助贫穷或有急难的人,更不会供养沙门、婆罗门广植福田。财主即使不做这些正当的花费,财富也没法一直留在自己身边。这些财富不是遭国家没收就是落入盗贼的手中,它或许也会在发生天灾如火灾、洪水时毁于一旦。再不然它也会被自己所不喜欢的人所继承。财富不做正当的分配运用,就等于没有用的东西一样。」

「 所以,大王,应善用自己的财富。让自己、家人、仆役、好友能够受用它。除此之外,有机会要广植福田供养沙门婆罗门,或施与有需要有急难的困苦人。这样才能使财富成为有用的东西,而不至于最后浪费了这些财富。」

当时波斯匿王听了佛陀的开示后,說了以下偈言:
財物真金寶 象馬莊嚴具 奴僕諸僮使 及諸田宅等
一切皆遺棄 裸神獨遊往 福運數已窮 永捨於人身
彼今何所有 何所持而去 於何事不捨 如影之隨形

佛陀跟着就回答以下偈言:
唯有罪福業 若人已作者 是則己之有 彼則常持去
生死未曾捨 如影之隨形 如人少資糧 涉遠遭苦難
不修功德者 必經惡道苦 如人豐資糧 安樂以遠遊
修德淳厚者 善趣長受樂 如人遠遊行 歲久安隱歸
宗親善知識 歡樂欣集會 善修功德者 此沒生他世
彼諸親眷屬 見則心歡喜 是故當修福 積集期永久
福德能為人 建立他世樂 福德天所歎 等修正行故
現世人不毀 終則生天上


大智度論中有道:「富貴雖樂,一切無常,五家所共,令人心散輕躁不定。」,「勤苦求財,五家所共,若王若賊若火若水若不愛子用,乃至藏埋亦失。」財物是五家所共,是非常容易散失的。

印顺导师在其著作《成佛之道,归敬三宝章》中也叙述到:
財富的「積聚」:有些人以為經濟第一,有了錢什麼也行得通,甚至說:『有錢使得鬼推磨』。不知無論富有到什麼程度,財富終歸要「銷」解「散」失的。不要以為這是他們不會經營,過分浪費;財富是個人所不能自主的,所以佛說:『五家所共』。逢到大水,大火,遇到盜賊,惡王,還有生了不肖的兒女、或自己不喜欢的继承人:財富是轉眼就完了。積聚財富,不但為了經營與保存,引起種種憂苦,有時財富更成為苦難的直接原因。。。。。財富本身,多憂多苦而無法保存,還能說有錢就有辦法嗎?.....

当然,这篇故事的启示,并非要我们视钱财为粪土;而是要时时提醒自己减轻对于财富的执取。这种心理建设也有助於降低在财富发生巨变时所带来的冲击。
这故事的背后,也带来了另一个讯息。修福是比保有财富可靠,福分乐报不会因为五家所共的外在因素而有损失。不过,以佛教的观点来看,修得再多的福,也有耗尽这些善报的时候。唯有七法财,信、戒、惭、愧、闻、舍、慧(定慧)才能解决人生的苦迫。

注:T2.99(1233)337b24~338a21


日期:10072009

No comments: